VEDTEKTER FOR GRØTÅSHAUGEN HYTTEEIERFORENING
MED VIRKNING FRA: 18.06.2022

§ 1 Formål
Grøtåshaugen hytteeierforening har til formål å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter ved å
iverksette tiltak som muliggjør praktiske ordninger i området
ta initiativ for å bevare området naturlig og pent til beste for alle som ferdes der
være medlemmenes talerør overfor myndigheter og andre der fellesskapets interesser tilsier det

§ 2 Virkeområde
Grøtåshaugen hytteeierforenings virkeområde er begrenset til hyttefelt H6 på Nordseter i tillegg til delansvar for tilførselsveiene til området H6, samt vedlikehold og drift av felles vannanlegg.


  • § 3 Medlemmer
    De som har hytte i den mørke delen av kartet vist her, har medlemskap i Grøtåshaugen hytteeierforening. Det regnes ett medlemskap per hytte.
    Foreningens medlemmer er forpliktet til å delta på minst én av foreningens dugnader i året. Manglende deltagelse skal kompenseres ved andre fortjenstfulle aktiviteter for foreningen eller ved å betale fritaksgebyr. Gebyrets størrelse fastsettes av foreningens årsmøte

§ 4 Kontingent
Årskontingent fastsettes av årsmøtet. Medlemsåret følger foreningens regnskapsår som starter 1. januar og
årskontingenten skal være betalt innen 15. august i medlemsåret.

Kontingent gjelder for hovedmedlemmer innenfor hytteområde H6 - Grøtåshaugen hytteeierforening. Hytter som grenser mot vårt område (ytre) har mulighet til å kjøpe tjenester fra Grøtåshaugen hytteeierforening. Disse tjenestene er tilgang til parkeringsplass gjennom fjernstyrt bom (tilgang for inntil 4 forhåndsdefinerte telefonnummer) og tilgang til vann fra vannpostene. For tilgang til parkeringsplass og bom faktureres 40% av full
medlemskontingent ex kollektivt medlemskap til Nordseter vel. For tilgang til vann fra oppsatte vannposter faktureres 20%.


§ 5 Tillitsvalgte
Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer; leder, sekretær, kasserer og tostyremedlemmer. Personene blir valgt på årsmøtet for tre år av gangen. Styret konstituerer seg umiddelbart etter årsmøtet og styremedlemmenes verv blir bekjentgjort i referatet fra årsmøtet. I tillegg skal årsmøtet velge to vararepresentanter til styret, to medlemmer til valgkomiteen og én revisor.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og avholdes samme dag som dugnaden om våren (1. halvdel av juni mnd). Innkalling skjer skriftlig til medlemmene med minst tre ukers varsel. Sammen med innkallingen sendes regnskap og styrets årsberetning. Revisjonsrapport fremlegges senest ved årsmøtets begynnelse.

Årsmøtesaker:

1. Konstituering
Valg av møteleder, sekretær, stemmetellere og to til å underskrive protokoll sammen med møteleder
2. Styrets beretning
3. Årsregnskap med revisors beretning
4. Ansvarsfrihet for styret
5. Valg iht. § 5
6. Godtgjørelse til styret
7. Økonomi, fastsettelse av årskontingent og andre gebyrer
8. Innkommende saker
Saker som medlemmene ønsker å fremme må være styret skriftlig i hende senest 1. mai.
9. Eventuelt


Det kan ikke fattes beslutning i saker som tas opp under dette punkt med mindre ¾ av medlemmene er tilstede. Rett til deltagelse på årsmøter har kun medlemmer/husstandsmedlemmer, med mindre årsmøtet bestemmer noe annet. Ved avstemning har hvert medlem (hytte/tomt) én stemme. Skriftlig fullmakt kan gis. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall blant møtende medlemmer med mindre annet er bestemt (jfr. §§ 7, 8 og 9).Vedtekter for Medlemmene kan kreve at avstemning skjer skriftlig.


Protokollen fra årsmøtet sendes samtlige medlemmer sammen med kontingentkrav innen 1. august.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig eller når minst 10 av medlemmene skriftlig forlanger dette.
Ekstraordinært årsmøte innkalles skriftlig med minst tre ukers varsel.


§ 8 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og krever 2/3 av de avgitte stemmer.


§ 9 Oppløsning
Oppløsning av foreningen eller sammenslutning med annen forening kan bare behandles på ordinært årsmøte. Sak om dette må være bekjentgjort skriftlig for medlemmene minimum 6 uker før årsmøtet avholdes. Godkjent beslutning krever at minst 50 % av medlemmene har avgitt stemme og at minst ¾ av avgitte stemmer er for oppløsning eller sammenslutning. Stemmegivning skal skje skriftlig og kan skje
pr. post.

En slik beslutning skal omfatte hvordan foreningens aktiva og passiva skaldisponeres.